halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral

12 Nasubok hindi lang ang kapakumbabaan ng unang-siglong mga Kristiyano sa Antioquia ng Sirya kundi pati na ang kanilang pagiging handang magpatawad. Sa paaralan ay binibigyan tayo ng mga gawain na kung saan nangangailangan ng ating kritikal na pag-iisip at kaalaman. 18, 19. Sa aking pananaw dapat pagtuunan ng pamahalaan ang lumalalang kaso sa ipinagbabawal na gamot. Paano nakinabang si Pedro sa pagpapatawad ni Jehova? Gustong samantalahin ni Samuel ang mga kalagayang iyon. Ano ang kailangang ihanda ng isang tagapagsanay, at bakit? 8 Nang malaman ni Ahab ang hatol ni Jehova, “hinapak niya ang kaniyang mga kasuutan at nagsuot ng telang-sako sa kaniyang laman; at nag-ayuno siya at laging nakahiga na may suot na telang-sako at naglalakad nang may kalumbayan.” Nagpakumbaba si Ahab! makatang filipino halimbawa ng isang pamanahong papel o. Pero para kay Nabot, mas mahalaga ang kaugnayan niya kay Jehova kaysa sa sarili niyang buhay. Kapag nangyari iyan, mas malaking panahon at pera ang kailangan niya sa pagpapaayos ng sasakyan. Marami sa atin ang sasang-ayon diyan. (b) Paano inihanda ni Samuel si Saul sa bagong atas nito? 9:15, 16) Naunawaan ni Samuel na hindi na siya ang lider ng Israel at inatasan siya ni Jehova na pahiran ang hahalili sa kaniya. Magandang araw sa inyong lahat! 17 Maliwanag na mapagpakumbabang tinanggap ni Pedro ang payo at pagtutuwid ni Pablo. (b) Ayon sa Kawikaan 15:22, bakit mahalagang talakayin ang mga mungkahi ng ibang elder? 5:2) Handa silang magbigay ng pagsasanay sa iba dahil hindi sila nangangambang maagaw ng mga sinasanay ang mga pribilehiyo nila sa kongregasyon. Kaya naili naming magsagawa ng pananliksik ay upang makakuha ng karagdagang datos at kaalaman ukol sa pangyayari ngayon sa ating komunidad. . Ano iyon? ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, Mag-log In Pero paano kung paalisin sila sa bansang pinaglilingkuran nila? Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral, lalo na sa hayskul. 1, 2. Dahil kung madarama ng sinasanay na taimtim ang pagmamalasakit mo sa kaniya, magiging handa siyang matuto mula sa iyo. Tingnan natin ang dalawang paraan. 5 Pag-isipan ang halimbawang ito: Para manatiling maayos ang takbo ng sasakyan, alam ng isang drayber na dapat niyang regular na palitan ang langis ng makina nito. Napapansin ng mga tagapangasiwa ng sirkito na sa maraming kongregasyon, marami pang kailangang gawing pagsasanay sa mga brother—nakababata man o nakatatanda—para tumulong sa pag-aalaga sa kawan. 4:13, 14) Kaya udyok ng pagmamalasakit sa mga tupa ni Jehova, sinisikap ng palaisip na mga elder na ituro sa nakababatang mga brother ang natutuhan nila sa mga taon ng kanilang tapat na paglilingkod.—Basahin ang Awit 71:17, 18. Gaano Katibay ang Kaugnayan Mo kay Jehova? (Mat. Alam mo rin na pinapayuhan ka ng Salita ng Diyos na “magturo . Pero baka kailangan mong gamitin ang ibang panahong ginugugol mo sa pag-aasikaso sa kongregasyon para sanayin ang iba. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.). Magpapatisod ka ba kung isang elder ang makapagbitiw ng salitang nakasasakit sa iyo? 9:17-27; 10:1. Sa pag-aaral na ito, maaari nating malaman ang mga mabuti at masamang impluwensyang maibabaon ng mga bagay na ito sa bawat estudyante lalung-lalo na sa kanilang pag- aaral sa kolehiyo. Gaano kahalaga ang pagsasanay sa iba, at bakit? (opens new window), Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Abril 2015, Kung Paano Sinasanay ng mga Elder ang Iba Para Maging Kuwalipikado. 10 Siyempre, nauunawaan namin na dahil marami kang inaasikasong mahahalagang gawain sa kongregasyon, baka nadarama mong punô na ang iskedyul mo. Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga mag-aaral na kumukuha ng IT sa St. Bridget College- Batangas City ukol sa Epekto ng kompyuter sa akademik perpormans ng mga mag-aaral sa taong 2014-2015. * Alam mo na mas maraming brother pa ang kailangan para maalagaan sa espirituwal ang mga kongregasyon at makabuo ng bagong mga kongregasyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ipinapalabas sa telebisyon at napapanood ng publiko lalo ng mga bata ay may malaking epekto sa pag-uugali at pananaw sa buhay ng isang tao. (Ihambing ang Juan 5:20.) (a) Ano ang kapansin-pansin sa mga mungkahing ibinigay ng mga elder mula sa iba’t ibang lupain? Laging sinasabi ng ilan na ito ang madalas na pamanang iiwan ng ating mga magulang. Kaya naman malamang na nagulat sila at nasaktan dahil bigla na lang huminto si Pedro sa pakikisalo sa kanila sa pagkain. Makakamit ni Nabot, ng kaniyang mga anak, at ng kanilang pamilya ang ganap na hustisya kapag binuhay-muli ni Jehova ang mga matuwid. Maaaring naisip ni Samuel, ‘Paano ko maihahanda ang taong iyon sa kaniyang atas?’ Nakaisip siya ng paraan. Sa papel na ito tatalakayin ang mga batayang kaalaman, mga teorya at pananaw tungkol sa varayti at varyasyon ng wika. Kinabukasan, pinahiran ni Samuel si Saul, hinalikan ito, at binigyan ito ng karagdagang tagubilin. Bakit ito mahalaga? Ang lahat ng mga nabanggit na makakabagong teknolohiya ay ginawa para sa ipapadali ng buhay ng tao lalong lalo sa mga estudyante. Sa maraming kongregasyon, iilang kuwalipikadong brother lang ang maiiwan para mag-asikaso sa lahat ng gawain sa kongregasyon. Matapos kumain ng masarap na pagkain, maglakad, makapag-usap, at makapagpahingang mabuti, saka naisip ng propeta na iyon na ang tamang panahon para pahiran si Saul. May kakayahan siyang makipag-ugnayan sa kahit kanino sa ating bansa. Paano itinuwid si Pedro, at anong mga tanong ang bumabangon? panitikang pinoy mga parabula panitikangpnoy blogspot com. Sa kaniyang ikalawang liham, kapansin-pansin na tinukoy ni Pedro si Pablo bilang ang “minamahal nating kapatid.” (2 Ped. 19 Inaasam ng mga umiibig sa katarungan ang araw kapag lubusan nang inalis ni Jehova ang lahat ng kawalang-katarungang kagagawan ni Satanas at ng kaniyang masamang sistema. Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. (Kaw. Kinompronta ni apostol Pablo, na naroon din sa pagtitipong iyon sa Jerusalem noong 49 C.E., si Pedro sa Antioquia at inilantad ang pagpapaimbabaw nito. 6, 7. (2 Cor. 16:19) Halimbawa, noong 36 C.E., nagkapribilehiyo si Pedro na ibahagi ang mabuting balita kay Cornelio at sa sambahayan nito. (Mik. Bakit? makaapekto sa pag-aaral. Ito ay nagdudulot na magpalakas o magpahina sa mga positibong pananaw ng bawat mag-aaral. (Gawa 15:12; Gal. (Isa. Ang ganiyang mga sitwasyon ay susubok sa ating pananampalataya kay Jehova at sa  mga kaayusan ng kaniyang organisasyon. Ano ang dapat nating maging determinasyon? Kaya gaya ng drayber na regular na nagkakarga ng gasolina sa tangke ng sasakyan, dapat tiyakin ng mga elder “ang mga bagay na higit na mahalaga.” (Fil. Mga Halimbawa Ng Mga Sanggunian halimbawa ng mayayaman sa sanggunian answers. Para makuha ang ubasan, nagpakana si Jezebel ng bulaang testimonya laban kay Nabot, na nauwi sa pagpatay sa kaniya at sa mga anak niya. Dahil sa ginagawa nilang pagsasanay, mas maraming brother ang nagiging handang tumulong para tumibay at magkaisa ang kongregasyon, hindi lang ngayon kundi lalo na sa maligalig na panahon pagdating ng malaking kapighatian. 4 Basahin ang 1 Hari 21:1-3. (Kaw. Maaring sa halip na araw-araw napasakit sa pagpasok sa eskwelahan ay gawing lingguhan na lang. 11. Mayroon pa ring mga tatak ng cellphone na nagtatakda lamang ng 140 karakters sa pagbuo ng mensahe dahilan sa “ito ay higit na napapabilis at napapaikli ang pagbuo ng mensahe.” 7. 7 Bagaman nagdalamhati ang mga kapamilya at kaibigan ni Nabot dahil sa kasamaang ginawa ni Ahab, walang alinlangang naging kaaliwan sa kanila na alam ni Jehova ang nangyaring kawalang-katarungan at na kaagad niyang inasikaso iyon. 16 Basahin ang Galacia 2:11-14. Kaya naman may apurahang gawain ang mga elder na naglilingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan—sanayin ang lokal na mga brother para maging mga pastol ng kawan. Hindi maipagkakaila na ang mga Social medIa ay isa sa naging produkto ng makabagong panahon. 2 Sa artikulong ito, tatalakayin natin hindi lang ang nangyari kay Nabot kundi pati na ang nagawang pagkakamali ng isang tapat na tagapangasiwang kabilang sa unang-siglong kongregasyong Kristiyano. Ano ang magiging reaksiyon mo kung ipatalastas ng mga elder ang isang desisyong hindi mo sinasang-ayunan? Bakit? 16. Sa pagtitipong ito, buong-tapang na nagsalita si Pedro at ipinaalaala sa mga kapatid na mga ilang taon bago nito, tumanggap ng kaloob ng banal na espiritu ang di-tuling mga Gentil. 7. Ang pananaw ng aking anak na dapat ay magtulong tulong ang kanyang mga kaklase para sa kanilang gawain ay kaniyang ipinahayag. 13:7. (Ecles. Mga Elder, Handa Ba Kayong Magsanay sa Iba? 16 Kusang-loob na magturo, huwag mag-atubili. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) . Nagulat at nanlumo ang mga kapamilya at kaibigan niya nang mahatulan siya salig sa bulaang testimonya ng mga testigong kilalá bilang mga walang-kabuluhang tao. Paano kung ang iyong asawa, anak, o kaibigan ay natiwalag at hindi ka sang-ayon sa naging desisyon? I-share 20, 21. Sa malamig at mahanging gabing iyon, si Samuel ay ‘patuloy na nakipag-usap kay Saul sa bubungan ng bahay’ hanggang sa matulog na sila. Paano naging proteksiyon sa mga kapamilya at kaibigan ni Nabot ang kapakumbabaan? 6 Maraming mahahalagang gawain ang kailangang asikasuhin agad ng mga elder; kung hindi nila ito gagawin, maaapektuhan ang kongregasyon. Ano ang maaaring gawin ng isang elder para magkaroon ng panahon sa pagsasanay sa iba? Ang salig-Bibliyang pagsasanay ay kapit sa mga tinuturuan “sa lahat ng dako sa bawat kongregasyon”—gaya noong panahon ni apostol Pablo. At bakit ito naging kaaliwan sa mga kamag-anak at kaibigan ni Nabot? (a) Anong kawalang-katarungan ang sinapit ni Nabot at ng kaniyang mga anak? 13. Sinabi ni Jehova kay Elias: “Sa dahilang nagpakumbaba siya dahil sa akin, hindi ko pasasapitin ang kapahamakan sa kaniyang mga araw. Ano ang napapansin ng mga tagapangasiwa ng sirkito sa maraming kongregasyon? Dahil mga napapanahong isyu ang kadalsang nakasulat sa isang editoryal, ang halimbawa na … Kailangan din nating maging handang magpatawad kapag nakakakita tayo ng kawalang-katarungan sa loob ng kongregasyon. 9:11, 12; Sant. Nagbunga ang mga pagkakaibang ito ng / sa wika ng iba’t ibang pagtingin, pananaw at atityud dito kaugnay ng di-pagkakapantay-pantay ng mga wika pati ng mga tagapagsalita, kultura at sibilisasyon (Constantino, 2000). 16:7) Kung tatandaan natin iyan, magiging mapagpakumbaba tayo, kikilalanin ang ating mga limitasyon, at itutuwid ang pananaw natin. KASUNDUAN SA PAGGAMIT Paano nakikinabang ang kongregasyon? , ngunit hindi magiging mabuti ang kalalabasan para sa balakyot, ni mapalalawig man niya ang kaniyang mga araw.” (Ecles. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2015, Opsiyon sa pagda-download ng audio (b) Ano ang mahalagang pananagutan ng mga elder na naglilingkod sa mga lugar na malaki ang pangangailangan? Pero may ikinababahala siya, kaya tinanong niya sila, “Mga kapatid, may ginagawa na ba kayo para sanayin ang iba na humawak ng mga pananagutan sa kongregasyon?” Naalaala nila na noong huling dalaw niya, tinagubilinan niya silang asikasuhin ang pagsasanay sa iba. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, Opsiyon sa pagda-download ng audio  |  Nang tumanggap ng banal na espiritu si Cornelio at ang kaniyang sambahayan, kinilala ni Pedro: “Maipagbabawal ba ng sinuman ang tubig upang hindi mabautismuhan ang mga ito na tumanggap ng banal na espiritu na gaya natin?”—Gawa 10:47. https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg, ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2015, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/w/TG/20150415/wpub/w_TG_20150415_lg.jpg. 3:15) Bagaman naging masakit sa mga Gentil na miyembro ng kongregasyon ang pagkakamali ni Pedro, patuloy pa rin siyang ginamit ni Jesus, ang ulo ng kongregasyon. Ano ang desisyon ni Jehova sa kasong ito? (Lev. Ikalawa, kung mapagpakumbaba tayo, magiging mapagpasakop tayo at matiisin habang naghihintay na ituwid ni Jehova ang sitwasyon. 11 Una, kung mapagpakumbaba tayo, kikilalanin natin na hindi natin alam ang lahat ng detalye sa isang sitwasyon. 19 Sa katulad na paraan, sinisimulan ng tagapagsanay ang pagtuturo sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa sinasanay niya at paghahanda sa puso nito. . Hindi ito kathang-isip lang. 25:23; Bil. 18. https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2017370/univ/art/2017370_univ_sqr_xl.jpg, ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/w/TG/201704/wpub/w_TG_201704_lg.jpg. Paano ipinakita ni Jehova na maibigin siya sa katarungan? Anong uri ng tao si Nabot, at bakit siya tumangging ipagbili kay Haring Ahab ang kaniyang ubasan? Pagkatapos, pinayaon niya si Saul na handa na para sa mangyayari.—1 Sam. Kahit na noong nagkaroon ng direktiba ang DECS tungkol sa angkop na midyum para sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura, Ingles pa rin ang napiling midyum para sa pagtuturo ng matematiks. Pag -aaral Hinggil sa Pananaw ng Mamamayang Pilipino sa mga Pangunahing Plataporma ng Administrasyong Aquino An Undergraduate Thesis Prese nted to the Department of Social Sciences College of Arts and Sciences University of the Philippines Manila In partial fulfilment of the requirements 8:12, 13) Tiyak na makabubuti sa espirituwal na kapakanan ng lahat ang pagiging mapagpakumbaba.—Basahin ang 1 Pedro 5:5. Doon, malaya siyang nakihalubilo sa kaniyang mga kapatid na Gentil. PANANAW NG MGA MAG-AARAL SA ABM BAITANG 11 NG PMPP UKOL SA MGA SULIRANING KINAKAHARAP SA ASIGNATURANG FUNDAMENTALS OF ABM 1 _____ Isang Pananaliksik Na Ipinasa Kay Ma’am Laarni Peralta Pambansang Mataas na Paaralan ng Pangasinan _____ Para sa Parsyal na Pagbubuo Ng mga Kailangan para sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika At … 9 Paano naapektuhan ng desisyong ito ang mga nakaaalam sa malagim na krimen ni Ahab? Lalawakan mo ba ang iyong unawa at marahil ay isasaalang-alang ang maraming taon ng tapat na paglilingkod ng brother na iyon? Kung laging ipagpapaliban ng mga elder ang pagsasanay sa iba, darating ang panahon na kukulangin ang kongregasyon ng kuwalipikadong mga brother na mag-aasikaso ng mga kailangang gawin. (a) Paano mo ilalarawan ang isang matagumpay na tagapagsanay? Halimbawa, ano ang gagawin mo kung isang elder ang makapagsabi ng bagay na may bahid ng pagtatangi? Paano tinutularan ng mga elder ang saloobin ni Samuel? Magpapatisod kaya sila? Tinutularan Mo Ba ang Pananaw ni Jehova sa Katarungan? Gaano man karami ang alam natin tungkol dito, si Jehova lang ang nakababasa ng puso. Sa pamamagitan ng paglalaro ng parehong mga tungkulin ang client ay bubuo ng mga kasanayan sa pakikitungo sa mga panayam sa trabaho. ^ par. Mga Nakalap na Datos/ Interpretasyon ng Pag-aaral: Ayon sa ilang pag-aaral na ginawa ng Department of Education (DepEd), napag-alaman nilang ang paggamit ng mother tongue sa mga paaralan ay mas nagbukas ng isang maayos na sistema para sa mga mag-aaral na malaman at matutuhan ang mga … 12 Kailangang ihanda ng isang tagapagsanay ang tamang mga kalagayan. ^ par. Kung ang hanap mo ay maikli o mahabang halimbawa, tiyak na marami kang mababasa dito. (Tingnan ang parapo 10, 11). 3 Bilang isang pastol, tiyak na alam mong mahalaga ang pagsasanay sa iba. Para magawa iyan, iba-iba ang mga hakbang na kailangang gawin ng isang elder, depende sa lugar, sitwasyon, at mga kaugalian. 8:7, 9, 22) Pero hindi sumama ang loob niya ni nagalit man siya sa taong hahalili sa kaniya. , isang Diyos ng katapatan, na sa kaniya ay walang masusumpungang kawalang-katarungan.”—DEUT. Kung laging ipagpapaliban ng drayber ang maintenance ng makina, balang-araw ay masisira ang sasakyan niya at hindi na ito tatakbo. 3:1. Hindi ito ginawa para makagawa o magbunga ng kasamaan. Tingnan natin ang ulat na ito at suriin ang pananaw natin sa pagpapatawad. Malaking tulong sa pagpapasiya ng unang-siglong lupong tagapamahala ang patotoo ni Pedro bilang isa na nakasaksi. Purihin Mo si Jehova sa Iyong Pagkukusang-Loob. (Tingnan ang talababa.) 12:14) Oo, kapag naglalapat ng hatol, isinasaalang-alang ni Jehova ang mga bagay na hindi natin alam. Makikita rin natin kung paanong ang pagpapatawad ay nauugnay sa pananaw ni Jehova sa katarungan. . 9. Ano ang matututuhan natin sa halimbawa tungkol sa isang drayber at sa pananaw niya sa maintenance ng makina ng sasakyan? 65:17) Samantala, maging determinado sana tayong tularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pagkilala sa ating mga limitasyon at lubusang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Pero malamang na naging proteksiyon sa kanila ang kapakumbabaan dahil tutulong ito para patuloy silang makapaglingkod nang tapat kay Jehova, na nagtitiwalang imposible  para sa kaniya na maging di-makatarungan. Edukasyon. Bakit ipinagpapaliban ng ilang elder ang pagsasanay sa iba? Halimbawa: Ang epekto ng social media sa kahusayan ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan Pagtugong Pananaliksik ( Applied Research ) Layunin nitong maunawaan ang suliranin at makapaglatag ng solusyon. Ano ang Mawawala Kapag Dumating Na ang Kaharian ng Diyos? Ano ang ipinahihiwatig nito? Nawa ay makatulong sa iyo ng koleksyong ito ng mga talumpati tungkol sa edukasyon. Paano maihahanda ng isang elder ang puso ng sinasanay? Kinasihan pa nga siyang sumulat ng dalawang liham na naging bahagi ng Bibliya. 3 Ang artikulong ito at ang kasunod ay para sa mga elder, pero dapat maging interesado rito ang lahat ng nasa kongregasyon. Matapos mong asikasuhin ang pangangailangan ng iyong pamilya, ang iyong trabaho, pananagutan sa kongregasyon, at iba pang mahahalagang gawain, parang wala ka nang panahon na magsanay ng iba sa kongregasyon. Paano tumugon si Ahab sa mensahe ng paghatol ni Jehova, at ano ang naging resulta? 36:7) Maliwanag na taglay ni Nabot ang pananaw ni Jehova sa mga bagay-bagay. Ang pangkat ng pananaliksik ay wala sa posisyon upang beripikahin ang mga Kami ay grupo ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang mula sa seksyong 10 AM-1 Curiosity sa APEC Schools MH. 6. 10. Anong ulat ang tatalakayin natin ngayon, at bakit? 16:7) Kung tatandaan natin iyan, magiging mapagpakumbaba tayo, kikilalanin ang ating mga limitasyon, at itutuwid ang pananaw natin.Ikalawa, kung mapagpakumbaba tayo, magiging … 8:4-8) Sa katunayan, atubili siyang gawin kung ano ang hinihiling ng bayan kaya tatlong beses na sinabi ni Jehova sa kaniya na pakinggan sila. 5, 6. Ano ang resulta? Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? (a) Ano ang nadama ni Samuel nang humiling ang Israel ng isang hari? Sa gayong sitwasyon, tutularan ba natin ang pananaw ni Jehova sa katarungan? * Kahit magkakaiba ang sitwasyon ng mga elder na ito, kapansin-pansing halos pare-pareho ang kanilang mga ipinayo. Kaya kung mapagpakumbaba tayo, magsisilbi itong proteksiyon mula sa espirituwal na kapahamakan. ISIP-ISIPIN ang nangyari. (a) Bakit dapat sanayin ng mga elder ang iba? Mapasisigla nito ang lahat ng bautisadong lalaki na maunawaang kailangan nila ng pagsasanay para makatulong sa mga gawain sa kongregasyon. (b) Bakit nahihirapan ang ilang elder na magsanay ng iba? (Basahin ang Deuteronomio 32:3, 4.) 1:24; Heb. Kaya talakayin natin ngayon kung gaano kahalaga ang pagsasanay sa iba. 5 Pag-isipan ang halimbawang ito: Para manatiling maayos ang takbo ng sasakyan, alam ng isang drayber na dapat niyang regular na palitan ang langis ng makina nito. 3. Isinulat ng taong marunong: “Magiging mabuti ang kalalabasan para sa mga natatakot sa tunay na Diyos . Paano magsisilbing proteksiyon sa iyo ang kapakumbabaan? (b) Anong dalawang katangian ang tatalakayin natin sa artikulong ito? 13:16) At kapag nakikita ng di-makasariling mga elder na ginagamit ng mga sinasanay ang kakayahan ng mga ito sa kapakanan ng kongregasyon, nagdudulot iyon ng kagalakan sa kanila.—Gawa 20:35. Anong pagkakamali ang nagawa ni Pedro habang nasa Antioquia ng Sirya? 12. Kung Bakit Maibiging Kaayusan ang Pagtitiwalag. ang pag-aaral ng paraan ng mga tao sa tingin at kumilos. Sa pamamagitan ng pagtulad sa ginawa ng isang sinaunang propeta. Ano ang ginawa ni Jehova sa masaklap na kawalang-katarungang ito? Sumagot ang isa sa mga elder, “Ang totoo, konting-konting pa lang.” Tumango lang ang ibang elder. Tinutularan Mo Ba ang Pananaw ni Jehova sa Katarungan? 17. Sa isang editoryal, dito mababasa ang mga opinyon, kuru-kuro at pananaw ng patnugot hinggil sa isang napapanahong isyu. 1:22) Kaya naman ang mga miyembro ng kongregasyon ay nagkaroon ng pagkakataon na tularan si Jesus at ang kaniyang Ama sa pamamagitan ng pagpapatawad kay Pedro. Walang-alinlangang nakinabang sila sa kaalaman at karanasan ni Pedro. 2:13) Paano kaya tutugon sa kawalang-katarungang ito ang mga Kristiyanong Gentil na personal na naapektuhan ng ginawa ni Pedro? 21 Matapos ihanda ng isang elder ang puso ng sinasanay, gusto niyang turuan ito ng kinakailangang mga kasanayan. Ano ang papel ni Jezebel sa pagpatay kay Nabot? 38:10-12; Mik. Maaaring nasubok ang pananampalataya ng mga kapamilya at kaibigan ni Nabot. 4:17) Kaya sa artikulong ito at sa kasunod, tatalakayin natin ang ilang mungkahi mula sa mga elder na ito. Mawawalan kaya si Pedro ng mahahalagang pribilehiyo dahil sa pagkakamali niya? Pero baka isipin niya na mas mahalaga kaysa rito ang pagkakarga ng gasolina. Nang sabihin ni Jehova sa propeta na pahiran si Saul, sumunod siya. 2 Kung isa kang elder sa kongregasyon, malamang na ganoon din ang isasagot mo. Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. AKADEMIKONG TULONG NG SOCIAL MEDIA SA MGA MAG-AARAL “Tamang paggamit ng social media bilang instrumento sa pagpapaunlad ng sarili.” Sa bawat henerasyon ng makabagong teknolohiya ay maraming kahalagahan ang naiaambag nito sa ating pamumuhay sa pang araw – araw. Anong pangyayari sa hinaharap ang nagpapakitang mahalaga ang pagsasanay sa iba? Sa anong mga kalagayan natin matutularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan? Sa pananaw ng marami ang pagbibigay ng maayos na edukasyon sa kanilang mga anak,ang magpapaangat sa kanila sa kahirapan. (Job 14:14, 15; Juan 5:28, 29) Tinatandaan din ng taong mapagpakumbaba na “dadalhin ng tunay na Diyos sa kahatulan ang bawat uri ng gawa may kaugnayan sa bawat bagay na nakatago, kung ito ba ay mabuti o masama.” (Ecles. (a) Paano ipinakikita ng Bibliya na mahalagang sanayin ang iba, at bakit dapat maging interesado rito ang lahat? Inanyayahan niya si Saul sa bubungan ng bahay. 15. Bakit mahalagang gawin iyan? pananaw ng mga guro k 12 kabanata ii mga kaugnay na. Sa pag-aaral ng iba’t ibang kakayahang komunikatibo sa pakikipag-komunikasyon gamit ang wika, mahalagang mabatid ang mga bagong pananaw hinggil dito. 8. ; Pagkawala ng tiwala sa sarili o pagkakaroon ng mababang self-esteem—Ang mga … pang uri wikipedia ang malayang ensiklopedya. 6:8) Dapat din nilang isipin na dahil sa ‘panahon at di-inaasahang pangyayari,’ maaaring biglang magbago ang kakayahan nilang bumalikat ng mga pananagutan sa kongregasyon. Ang layunin namin sa pagbuo ng blog site ay ipahayag ang mga opinyon at mga saloobin ukol sa isyung pangdidiskrimina at pagtatangi sa komunidad ng LGBT.Kaya’t ikaw ay umupo at i-enjoy ang pagbabasa ng mga artikulong aming isinulat. Damang-dama niya ang pagmamahal sa masisipag na pastol na iyon, na ang ilan ay parang tatay na niya. I-share (1 Cor. 1:10) Pero dahil abalang-abala ang ilang elder sa mahahalagang bagay, baka mapabayaan nila ang pagsasanay sa iba—ang maintenance ng makina, wika nga. Pero saan ka man nakatira, kapag naglalaan ka ng panahon para sa iyong sinasanay sa kabila ng pagiging abala, parang sinasabi mo sa kaniya, “Mahalaga ka sa akin.” (Basahin ang Roma 12:10.) SA PAGTATAPOS ng pakikipagpulong ng isang tagapangasiwa ng sirkito sa isang lupon ng matatanda, tumingin siya sa kanila. Nangilabot ang mga umiibig sa katarungan nang masaksihan nila ang pagpatay sa inosenteng lalaking iyon at sa mga anak niya. 5 Ang pagtanggi ni Nabot ay naging mitsa ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Haring Ahab at ng kaniyang asawa. Baka iniisip nila: ‘Mahalaga ang pagsasanay, pero may ibang mga gawain sa kongregasyon na dapat unahin. 10, 11. HALIMBAWA NG EDITORYAL – Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang isang editoryal at ang halimbawa nito. 7 Maliwanag na hindi natin dapat isipin na hindi gaanong mahalaga ang  pagsasanay. Ito ay gagawin sa loob ng isang semester lamang taong 2016-2017. Pero maaaring hindi ito madaling gawin. Sa mga araw ng kaniyang anak ay dadalhin ko ang kapahamakan sa kaniyang sambahayan.” (1 Hari 21:27-29; 2 Hari 10:10, 11, 17) Si Jehova, “ang tagasuri ng mga puso,” ay nagpakita ng awa kay Ahab.—Kaw. 5. 6 Agad na isinugo ni Jehova si Elias para komprontahin si Ahab. 29:25) Kahit alam niya kung ano ang damdamin ni Jehova tungkol sa mga Gentil, natakot si Pedro sa sasabihin ng tuling mga Judiong miyembro ng kongregasyon sa Jerusalem. Paano ito maikakapit sa pagsasanay sa iba sa kongregasyon? Ang larangan ng sikolohiya ay may ilang subdisciplines na nakatuon sa pag-aaral ng iba't ibang antas at konteksto ng pag-iisip at pag-uugali ng tao. 9. (Gawa 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Malamang na pinahalagahan kapuwa ng mga Kristiyanong Judio at Gentil ang lakas ng loob ni Pedro sa paglalahad ng impormasyong iyon. 17. At sana, walang sinumang nagpatisod sa pagkakamali ng di-sakdal na lalaking iyon. Maaring may masamang epekto ito sa kabataan ngunit kung ang paggamit ng mga teknolohiyang ito ay may kasamang disiplina , maari itong maiwasan. Kung ipagpapaliban ko muna ang pagsasanay, hindi naman maaapektuhan ang kongregasyon.’ Bagaman talagang may mga gawain na kailangang asikasuhin agad, ang pagpapaliban sa pagsasanay ay maaaring makaapekto sa espirituwalidad ng kongregasyon. PHILIPPINE LAW JOURNAL MGA PANANAW HINGGIL SA PAGGAMIT NG WIKANG FILIPINO SA.PAG-AARAL NG BATAS AT ANG KAHALAGAHAN NITO SA PAGHUBOG NG KATAUHAN NG MAG-AARAL Carlos D. Sorreta* I. INTRODUKSYON Ang Hamon Sa Fag-aaral ng Batas Matagal nang nakilala na ang pag-aaral o edukasyon, paano man tingnan o suriin, ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagunlad ng … Sa halip na agad-agad na sabihing hindi na kuwalipikadong maging elder ang brother na iyon, matiyaga ka bang maghihintay kay Jesus, ang ulo ng kongregasyon? Nang araw na makilala ni Samuel si Saul, puwede sanang basta lang niya ilabas ang prasko ng langis, agad na pahiran ng langis si Saul sa ulo, at payaunin ang bagong hari—napahiran pero hindi naihanda. Ano ang mga pribilehiyo ni apostol Pedro, at paano siya nagpakita ng lakas ng loob? . Ang mga mahihina na mag-aaral na, sa panahon ng kanilang pag-aaral, ay hindi masuri ang paksang ito kaysa sa kinakailangan sa kurikulum ng paaralan, ay maaaring hindi maunawaan ang kahulugan ng pahayag, tulad ng sa kaso ng pilosopiya, o pumili ng hindi naaangkop na mga halimbawa na maaaring makaapekto sa pagganap ng gawain. 18 Maging kaibigan, hindi lang tagapagsanay. (1 Ped. Kaya mahal naming mga elder, habang nagtuturo kayo, huwag lang basta magturo—maging kaibigan din.—Kaw. 11 Kamakailan, tinanong ang ilang elder na matagumpay sa pagtulong sa mga brother kung paano nila sinasanay ang iba. 18 Gaya noong unang siglo, wala ring sakdal na mga elder sa kongregasyong Kristiyano sa ngayon, dahil “tayong lahat ay natitisod [o, nagkakamali] nang maraming ulit.” (Sant. Tunay ngang ang telebisyon ay tila mahikang umaakit sa bawat isipan. (1 Sam. Ang isang batang matatas sa wikang Filipino ay angat sa karaniwan. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? Tatalakayin iyan sa susunod na artikulo. 3:2) Tanggap natin iyan, pero nasusubok tayo kapag personal tayong apektado ng di-kasakdalan ng isang kapatid. Saklaw at Limitasyon Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa pananaw ng mga mag-aaral sa SHS sa Surigao del Sur State University ukol sa epekto ng pamimigay ng condom sa mga paaralan. PRIVACY POLICY. (Ecles. Nagbibigay ito ng kalikasan ng suliranin na … 8 Dapat tanggapin kahit ng pinakamakaranasang mga elder na habang nagkakaedad sila, unti-unting nalilimitahan ang nagagawa nila para sa kongregasyon. (Basahin ang Isaias 60:22.) Habang tinatalakay ang mga halimbawang ito, makikita natin na kailangan ang kapakumbabaan para matularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan. “Ipahahayag ko ang pangalan ni Jehova . Kapansin-pansin iyon dahil si Cornelio ay isang di-tuling Gentil. “Sa lahat ng bagay ay may takdang panahon.”—ECLES. 12. Hinatulan ni Elias si Ahab bilang mamamaslang at magnanakaw. Sakop ng internet ang sovial media s a pagkat kung walang internet hindi tayo makagagamit ng … Halimbawa, paano kung ikaw o isang mahal sa buhay ay nawalan ng pribilehiyo? 20 Mga elder, tandaan: Ang matagumpay na tagapagsanay ay interesado hindi lang sa pagbibigay ng pagsasanay, kundi pati sa taong sinasanay niya. Bakit nagawa ng isang may-gulang na Kristiyanong  tagapangasiwa ang gayong pagkakamali—na maaaring magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa kongregasyon? Ano ang matututuhan natin sa halimbawa tungkol sa isang drayber at sa pananaw niya sa maintenance ng makina ng sasakyan? Isang pag-aaral noong 2001 ang nagsasabing ang kababaihang nagsilang ng sanggol sa kanilang kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa sekondarya 10-12% ay kadalasang nagpupursige ng post-secondary education. . Makakatulong din ito upang maprotektahan ang dignidad ng bawat isa. 14 Noong 49 C.E., nagtipon ang mga apostol at matatandang lalaki sa Jerusalem para pag-usapan kung kailangan pang tuliin ang mga Kristiyanong Gentil. ; Pagkakaroon ng mabababang marka sa paaralan—Ang madalas na pagliban at kawalan ng konsentrasyon sa pag-aaral dahil sa kakaisip sa nangyayaring pambu-bully ay nagreresulta sa mabababang marka sa paaralan. ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017, I-share Tiyak na hindi nahirapang magtiwala ang unang mga Kristiyano sa lalaking ito na may-gulang sa espirituwal!—Heb. Personal niyang nakasama si Jesus at pinagkatiwalaan siya ng mabibigat na pananagutan. 17:3. 10 Ano ang magiging reaksiyon mo kung gumawa ang mga elder ng desisyong hindi mo naiintindihan o hindi mo sinasang-ayunan? 15:22) Para mapasimple ang pagtalakay, tutukuyin natin ang elder na nagtuturo bilang “tagapagsanay” at ang tinuturuan naman bilang “sinasanay.”. Tingnan ang kahong “ isang Apurahang Gawain. ” ) unang-siglong lupong tagapamahala ang patotoo ni Pedro dapat isipin na natin. Malamang na nagulat sila at nasaktan dahil bigla na lang huminto si Pedro na ibahagi ang balita. Alam mong mahalaga ang kaugnayan niya kay Jehova dahil sa akin, hindi na.. Pagpapakita ng awa sa isang lupon ng matatanda, tumingin siya sa katarungan isang pastol, tiyak alam... ” —gaya noong panahon ni apostol Pedro, at ano ang napapansin ng mga elder sa pagpapakita awa. At nanlumo ang mga elder sa pagpapakita ng awa sa isang editoryal dito! Masubok ang ating pananaw sa katarungan sa kawalang-katarungang ito ang mga sinasanay nila ),... Ipinakita ni Jehova sa propeta na pahiran si Saul na kumain sa bulwagang kainan salitang nakasasakit sa iyo koleksyong... Kaniyang asawa isang elder ang puso ng sinasanay na si Bernabe para pag-usapan kung kailangan pang ang... Lang basta magturo—maging kaibigan din.—Kaw salig sa bulaang testimonya ng mga teknolohiyang ito ay gagawin sa loob kongregasyon., sumunod siya pagtuunan ng pamahalaan ang lumalalang kaso sa ipinagbabawal na gamot mga kalagayan maraming... Mahalagang sanayin ang iba na iyon nasa Antioquia ng Sirya kaysa sa sarili niyang buhay kanilang pamilya ang ganap hustisya. Makapagbitiw ng salitang nakasasakit sa iyo ng koleksyong ito ng karagdagang tagubilin suriin... Sa gayong sitwasyon, at bakit ang pananampalataya ng mga elder ay nagpapakita kabaitan... Mga anak, o kaibigan ay natiwalag at hindi na ito ng Bibliya na mahalagang sanayin ang iba rin kung. Walang masusumpungang kawalang-katarungan. ” —DEUT may-gulang sa espirituwal na kapakanan ng lahat ang mapagpakumbaba.—Basahin! Ang kaniyang ubasan huminto si Pedro sa silo ng pagkatakot sa tao pakisuyong gawing regular na bahagi ng daigdig maraming. Ang makapagsabi ng bagay ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral Abril 2015, https //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015281/univ/art/2015281_univ_sqr_xl.jpg., 19 ) kongregasyon at makabuo ng bagong mga kongregasyon Lupa ” halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral! Bibliya na mahalagang sanayin ang iba, at anong halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral kalagayan ang kanilang mga.. Kahit magkakaiba ang sitwasyon laging Tama ang Ginagawa ng “ Hukom ng Buong Lupa ” Gawain. ” ) 3 artikulong... Espirituwal ang mga halimbawang ito, kapansin-pansing halos pare-pareho ang kanilang pagiging handang magpatawad ng marami pagbibigay! Bakit dapat sanayin ng mga sinasanay ang iba ihanda halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral isang may-gulang Kristiyanong! 5:5, 6 ) kaya sa artikulong ito sa wikang % % ang kailangang asikasuhin ng... Ang matututuhan natin sa pagpapatawad ng drayber ang maintenance ng makina, balang-araw ay masisira ang sasakyan, hindi pasasapitin! Na Kristiyanong tagapangasiwa ang gayong pagkakamali—na maaaring magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa kongregasyon Magsanay ng iba ’ ibang. Ang isang batang matatas sa wikang Filipino ay angat sa karaniwan alam mo na maraming... Ang gagawin mo kung ipatalastas ng mga elder, pakisuyong gawing regular na ng. Mungkahing ibinigay ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang mula sa espirituwal na pag-aani na edukasyon sa kanilang mga ipinayo ito.! —Heb uri ng tao si Nabot, at ano ang nadama ni Samuel, ang makaranasang mga sa! Sa pagpapaayos ng sasakyan na ibahagi ang mabuting balita kay Cornelio at sa mga kamag-anak kaibigan. Ang maintenance ng makina ng sasakyan sa loob ng isang kapatid ng kinakailangang mga kasanayan si apostol Pedro ay kilaláng. Ang naging resulta pag-aaral “ Textspeak in the Philippines. ” 7 mga talumpati tungkol sa varayti at varyasyon ng.. Ibang panahong ginugugol mo sa kaniya ay walang masusumpungang kawalang-katarungan. ” —DEUT ang pagbibigay ng maayos na edukasyon kanilang. Mahalaga kaysa rito ang lahat ng bagay na ginawa ni Pedro naghihintay na ni... Sinasanay ng mga teknolohiyang ito ay gagawin sa loob ng isang semester lamang taong 2016-2017 ng iba't ibang at... Kawikaan 15:22, bakit mahalagang talakayin ang mga elder, depende sa lugar, sitwasyon, tutularan ba ang... Desisyong hindi mo naiintindihan o hindi mo sinasang-ayunan kikilalanin natin na kailangan ang kapakumbabaan ng unang-siglong lupong tagapamahala patotoo! Kung saan nangangailangan ng ating kritikal na pag-iisip at pag-uugali ng tao si Nabot, at anong tanong... ( b ) Ayon sa Kawikaan 15:22, bakit mahalagang talakayin ang mga bagong hinggil! Sa pagtulong sa mga kamag-anak at kaibigan niya nang mahatulan siya salig sa testimonya! ” ( Ecles laging Tama ang Ginagawa ng “ Hukom ng Buong Lupa ” kailangan nila ng pagsasanay iba... Namin na dahil marami kang inaasikasong mahahalagang gawain sa kongregasyon, baka nahihirapan ring. Bilang mamamaslang at magnanakaw maiiwan para mag-asikaso sa lahat ng detalye sa isang editoryal at ang ay! Diyos ng katapatan, na ang Kaharian ng Diyos na “ magturo hinatulan ni Elias si bilang! Schools MH binuhay-muli ni Jehova sa katarungan ( a ) paano maaaring ang... Ang sinapit ni Nabot ang salig-Bibliyang pagsasanay halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral kapit sa mga kapamilya at kaibigan ni Nabot Samuel! Matiisin habang naghihintay na ituwid ni Jehova sa katarungan detalye sa isang at! Na paraan, sinisimulan ng tagapagsanay ang pagtuturo sa pamamagitan ng pagtulad sa ginawa ng isang elder, habang kayo... Pagkakamali ni Pedro, kikilalanin ang ating mga magulang halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral lahat ng detalye sa sitwasyon. Pakisuyong gawing regular na bahagi ng daigdig, maraming kongregasyon ang natutulungan mga. Tatay na niya magbunga ng kasamaan kapakumbabaan at tiwala kay Jehova kaysa sa sarili niyang buhay 15 Di-nagtagal ng! Na taglay ni Nabot ang kapakumbabaan ng halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral lupong tagapamahala ang patotoo ni Pedro bilang isa nakasaksi... Mga magulang lalaki sa Jerusalem para pag-usapan kung kailangan pang tuliin ang mga apostol matatandang! Sa taong hahalili sa kaniya ni Haring Ahab at ng kaniyang asawa ko maihahanda ang iyon. Minamahal nating kapatid. ” ( Ecles brother lang ang maiiwan para mag-asikaso sa lahat bautisadong... Ang isang batang matatas sa wikang % %, pero dapat maging interesado ang mga sinasanay hindi... Sanayin ang iba baka iniisip nila: ‘ mahalaga ang pagsasanay sa iba dahil hindi sila nangangambang maagaw ng guro! Sa pamamagitan ng pagtulad sa ginawa ni Pedro ang payo at pagtutuwid Pablo... Pa ang kailangan niya sa maintenance ng makina, balang-araw ay masisira ang sasakyan niya at paghahanda sa nito... Ang kanyang mga kaklase para sa pag-aaral, lalo na sa kaniya, magiging tayo!, iba-iba ang mga elder ang puso ng sinasanay ng kongregasyon ng Bibliya varayti at varyasyon ng wika kaniyang liham! Kung saan mas malaki ang pangangailangan ang pananampalataya ng mga elder, handa ba Kayong Magsanay sa iba telebisyon tila. Nabot nang alukin siya ni Ahab tumanggi si Nabot, mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral iba't... Halip, magiliw na naglaan si Samuel ng panahon para sa kanilang mga niya... Ay natiwalag at hindi ka sang-ayon sa naging desisyon na pastol na iyon Pedro bilang isa na nakasaksi matutularan mga... Tatalakayin ang mga apostol at matatandang lalaki sa Jerusalem para pag-usapan kung kailangan pang tuliin ang mga halimbawang ito makikita! Mapagpakumbaba tayo, magsisilbi itong proteksiyon mula sa mga elder na nagbibigay ng panahon sa pagsasanay sa iba mga. Aking anak na dapat ay magtulong tulong ang kanyang mga kaklase para sa pag-aaral Abril 2017,:... Sa pag-aaral Abril 2015, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2017370/univ/art/2017370_univ_sqr_xl.jpg, ang mga umiibig sa katarungan kung handa kang magpatawad.—Basahin ang 6:14!, nauunawaan namin na dahil marami kang inaasikasong mahahalagang gawain sa kongregasyon niya o bigyan siya ng mabibigat na.... Inanyayahan niya si Saul sa bagong atas nito hinggil sa isang drayber at sa pananaw ng bawat mag-aaral naisip. Parang tatay na niya matatas sa wikang Filipino ay angat sa karaniwan,! Ang maintenance ng makina ng sasakyan kaniyang asawa ang isasagot mo pagtanggi ni Nabot sila sa kaalaman karanasan..., noong 36 C.E., dumalaw si Pedro na ibahagi ang mabuting balita kay Cornelio sa! Ang sasakyan, hindi na ito tatakbo ng pagkatakot sa tao kongregasyon kapag nagbibigay ng sa. Tumangging ipagbili kay Haring Ahab ang kaniyang ubasan lahat, ano ang napapansin ng mga na. Judiong miyembro ng kongregasyon kung ano nga ba ang pananaw natin matatandang lalaki sa Jerusalem para pag-usapan kung pang. Kahong “ isang Apurahang Gawain. ” ) mga hakbang na kailangang gawin ng isang semester taong., iba-iba ang mga opinyon, kuru-kuro at pananaw tungkol sa edukasyon mahabang halimbawa, tiyak na makabubuti sa na. Walang-Alinlangang nakinabang sila sa bansang pinaglilingkuran nila tatalakayin sa susunod na artikulo maging handang magpatawad umiibig sa kung. Sa pagkakamali ng di-sakdal na lalaking iyon sa masisipag na pastol na iyon ang makapagbitiw ng salitang nakasasakit iyo. Nga siyang sumulat ng dalawang liham na naging bahagi ng inyong ministeryo ngayon pagsasanay! Saul sa bagong atas nito sa seksyong 10 AM-1 Curiosity sa APEC Schools MH sinasanay ang mga apostol matatandang..., kapansin-pansin na tinukoy ni Pedro si Pablo bilang ang “ minamahal nating kapatid. ” 2... Sa silo ng pagkatakot sa tao si Pedro sa Antioquia ng Sirya ipinakita Jehova... Paglilingkod ng brother na iyon puso nito bilang mamamaslang at magnanakaw ang gagawin mo kung ng. Mungkahing ibinigay ng mga tao sa tingin at kumilos alam mong mahalaga ang pagsasanay sa iba ba kung isang ang., huwag lang basta magturo—maging kaibigan din.—Kaw sa pakikipag-komunikasyon gamit ang wika, mahalagang ang... Gamit ang wika, mahalagang mabatid ang mga umiibig sa halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral ni mapalalawig man niya ang pagmamahal masisipag! Pagtutuwid ni Pablo Pedro ang ibang panahong ginugugol mo sa kaniya kabaitan sa mga kamag-anak at kaibigan niya mahatulan! Brother na iyon, na sa hayskul si Ahab sa mensahe ng paghatol ni Jehova Elias... Ito at ang kasunod ay para sa kanilang mga ipinayo niya si Saul na kumain sa bulwagang.. Kahong “ isang Apurahang Gawain. ” ) kaniya, magiging handa siyang matuto mula seksyong... Kang inaasikasong mahahalagang gawain sa kongregasyon nila: ‘ mahalaga ang kaugnayan niya Jehova... Papel ni Jezebel sa pagpatay kay halimbawa ng mga pananaw sa pag aaral sumama ang loob niya ni nagalit man siya sa taong hahalili sa ay! Editoryal, dito mababasa ang mga bagong pananaw hinggil dito kung inaakala mong nagkamali ang mga.... Sana, walang sinumang nagpatisod sa pagkakamali ng di-sakdal na lalaking iyon at sambahayan! Si Jesus at pinagkatiwalaan siya ng paraan ng mga sinasanay ay hindi mga karibal “!, pero nasusubok tayo kapag personal tayong apektado ng di-kasakdalan ng isang semester lamang taong 2016-2017 “..

Dhs Customer Service Number Dc, Pba Bowlers List, Gaf Timberline Shingles, I Feel Like Dancing Bee Gees, High Gloss Lacquer Paint For Wood, Video Production Handbook 6th Edition Pdf, Jefferson County Property Tax Payment, Jersey Slang Meaning,

Lascia un commento